Logo
 
 
Home      Veiligheidscoördinatie      Hulpinstrumenten

                          

Bij de uitvoering van zijn functie heeft de veiligheidscoördinator een aantal hulpinstrumenten die hij gebruikt tijdens de uitvoering van zijn taak.

Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

 • In het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) wordt het nog te realiseren bouwwerk beschreven en geanalyseerd vanaf het ontwerp tem. de volledige afwerking.
 • Uit deze analyse volgen de risico’s verbonden aan de bouwwerken (risicoanalyse). Hierbij wordt rekening gehouden met de risico’s van de bouwwerkzaamheden zelf, maar ook met de specifieke risico’s van de omgeving (buizen of leidingen in de ondergrond, gevaarlijke chemische stoffen,…) en de interactie tussen alle afzonderlijke risico’s.  
 • Ook wordt er rekening gehouden met alle mogelijke latere werkzaamheden aan het bouwwerk, als het reeds in dienst genomen is (onderhoud, herstellingen,…)
 • Uit deze risico’s worden preventiemaatregelen bepaald om de risico’s te voorkomen. Dit zijn de veiligheidsregels waaraan alle partijen zich moeten houden.
 • Daarnaast vermeldt het V&G-plan ook het volgende :
  • Raming van de duur van de werken
  • De lijst met namen van alle betrokken partijen (opdrachtgever, architect, aannemers, coördinatoren,…)

brochure van het NAVB "Veiligheids-en gezondheidsplan - ontwerp en verwezelijking"

Coördinatiedagboek  (COD)

Het coördinatiedagboek bevat de volgende documenten :

 • Namen en adressen van de tussenkomende partijen
 • Beslissingen, vaststellingen en gebeurtenissen die voor het ontwerp of de verwezenlijking van belang zijn
 • De opmerkingen en de tekortkomingen van de tussenkomende partijen i.v.m gedragingen, handelingen of nalatigheden in strijd met de algemene preventiebeginselen
 • De verslagen van de vergaderingen
 • De ongevallen en analyse van deze ongevallen en de bijkomende maatregelen die hieruit volgen

Postinterventiedossier (PID)

Het postinterventiedossier bevat informatie voor uitvoerders van latere werkzaamheden (onderhoud, herstellingen, afbraak,…). Hierin wordt een lijst van de gebruikte materialen opgenomen met een technische fiche en instructies.

Dit dossier wordt aan het einde van de werkzaamheden overhandigd aan de opdrachtgever. De eigenaar moet het dossier bewaren en voorleggen aan de veiligheidscoördinator van latere werken. Bij verkoop moet het dossier bij de notaris overgemaakt worden aan de nieuwe eigenaar.

Coördinatiestructuur (CS)

De coördinatiestructuur is een structuur die bij zeer grote bouwwerken wordt opgesteld, en die op regelmatige tijdstippen samen komt om de veiligheidspunten te bespreken.  In deze structuur zijn alle partijen van het bouwwerk vertegenwoordigd (bouwheer, architect, studiebureau, aannemers, …)

Algemene preventiebeginselen :

De algemene preventiebeginselen zijn de basisprincipes van de veiligheid die altijd moeten worden gevolgd bij de uitvoering van de werkzaamheden.

 • Risico’s voorkomen
 • De evaluatie van risico’s die niet kunnen worden voorkomen
 • De bestrijding van de risico’s bij de bron
 • Vervangen van wat gevaarlijk is door wat niet of minder gevaarlijk is
 • Voorrang aan maatregelen inzake collectieve bescherming boven persoonlijke bescherming
 • De aanpassing van het werk aan de mens
 • Zo veel mogelijk risico’s inperken, rekening houdend met de ontwikkelingen van de techniek
 • De risico’s op een ernstig letsel inperken door het nemen van materiële met voorrang op iedere andere maatregel
 • De planning van de preventie (geen improvisatie)
 • De werknemer voorlichten over de aarde van de werkzaamheden