Logo
 
 
Home      EPB      Taken en verantwoordelijkheden

                          EPB : Taken en verantwoordelijkheden

Architect

Verantwoordelijkheden :
 • algemene verantwoordelijkheid
 • voorstellen van eisen zodat gebouw voldoet aan de EPB-eisen
 • verantwoordelijk voor conceptuele fouten
Taken tijdens ontwerpfase :
 • opmaken van de plannen
 • rekening houden met EPB-eisen en prestatieniveau
 • bespreken van maatregelen met bouwheer om te voldoen aan de regelgeving
 • doorrekening van ontwerpmaatregelen met EPB-software
 • AGP informeren over de EPB-eisen
Taken tijdens aanbesteding :
 • vastleggen bouwtechnische en installatietechnische maatregelen om te voldoen aan de EPB-eisen
Taken tijdens uitvoering :
 • nagaan of het gebouw voldoet aan EPB-eisen door middel van doorrekening met EPB-software (bij start van de werkzaamheden)
 • ondertekenen van startverklaring
 • waken over halen van EPB-eisen + bijstand verlenen aan de bouwheer
 • afwijkingen ten opzichte van het decreet rapporteren aan de AGP en de verslaggever (indien risico bestaat dat EPB-eisen niet worden gehaald)
 • AGP waarschuwen voor gevolgen van bepaalde beslissingen + toetsen van de invloed van deze wijzigingen
 • controle op uitvoering van de werken (ook betreffende EPB-regelgeving)

Verslaggever

Verantwoordelijkheden :
 • niet verantwoordelijke voor niet halen van EPB-eisen
 • verantwoordelijk voor weergeven conform de uitvoering
Taken :
 • opstellen en indienen (electronisch) van EPB-aangifte ten laatste zes maanden na ingebruikname (laten ondertekenen door AGP) + zelf ondertekenen
 • correct rapporteren van maatregelen om te voldoen aan de EPB-eisen
 • verzamelen van nodige gegevens van de as-built situatie (ev. via plaatsbezoek)
 • invoeren van nodige gegevens in de EPB-software
 • afleveren van energieprestatiecertificaat aan AGP
 • archiveren ondertekende EPB-aangifte en stavingsstukken gedurende 5 jaar

Aannemer

Verantwoordelijkheden :
 • uitvoeren van de werkzaamheden conform plannen en bestekken
 • volgen van de minimum-prestaties van de bestekken
Taken :
 • informeren, voorlichten en waarschuwen van de bouwheer
 • wijzigingen overleggen met architect en bouwheer
 • ter beschikking stellen van gegevens aan de verslaggever voor de EPB-aangifte

Aangifteplichtige (AGP)

Verantwoordelijkheden :
 • eindverantwoordelijkheid voor het behalen van de EPB-eisen (bijgestaan door de architect)
 • aanstellen van de architect belast met ontwerp en controle van de werken
 • aanstellen van verslaggever voor start van de werken
 • indienen van startverklaring bij vergunningverlenende overheid (door verslaggever)
 • indienen van EPB-aangifte zes maanden na ingebruikname (door verslaggever)
 • melden van verandering van verslaggever aan energie-administratie