Logo
 
 
Home      Veiligheidsco÷rdinatie      Taken

                         

Tijdens het bouwproces zijn er verschillende partijen die moeten samenwerken. Elk van deze partijen heeft zijn taken, die in de wet zijn vastgelegd.
 
In deze tekst vindt U meer uitleg over de taken van alle partijen, maar ook de straffen die kunnen opgelegd worden.

Taken van veiligheidsco÷rdinator ontwerp

 • De veiligheidsco÷rdinator voor het ontwerp controleert het ontwerp op mogelijk onveilige elementen. Op basis hiervan stelt hij een veiligheids- en gezondheidsplan op waarin hij preventiemaatregelen voorschrijft.  Het wordt tijdens het bouwproces aangepast aan elke wijziging die wordt aangebracht aan het ontwerp. Hij zorgt er ook voor alle elementen uit het V&G-plan worden overgemaakt aan alle partijen.
 • De veiligheidsco÷rdinator co÷rdineert en neemt de algemene preventiebeginselen in acht bij de bouwkundige, technische of organisatorische keuze i.v.m. de planning van de verschillende werken of werkfasen die tegelijkertijd of na elkaar plaats vinden, evenals bij de raming van de duur van de uitvoering
 • Zorgt ervoor dat de betrokkenen schriftelijk in kennis worden gesteld van hun eventuele gedragingen, handelingen, keuzen o f nalatigheden die in strijd zijn met de algemene preventiebeginselen
 • Maakt het COD en PID aan.

Meer informatie vindt U in de brochure van het NAVB "Integratie van preventiemaatregelen bij het ontwerpen van een woning"

Taken van veiligheidsco÷rdinator uitvoering

 • Co÷rdineert dat tijdens bij het opmaken van de planning van de verschillende werkfazen (die tegelijkertijd of na elkaar plaatsvinden), evenals bij de raming van de duur van de uitvoering en tijdens de uitvoering van de bouwwerken de voorgeschreven preventiemaatregelen uit het v&g-plan en de algemene preventiebeginselen worden nageleefd door de betrokken aannemers
 • Past het V&G-plan aan tijdens het bouwproces en maakt het over aan de betrokken  partijen
 • Zorgt ervoor dat de betrokken partijen schriftelijk in kennis worden gesteld van hun eventuele gedragingen, handelingen, keuzen of nalatigheden die in strijd zouden zijn met de algemene preventiebeginselen
 • Houdt het COD bij en vult het aan, en noteert in het COD tekortkomingen van de tussenkomende partijen en stelt de opdrachtgever hiervan in kennis
 • Noteert de opmerkingen van de aannemers in het COD
 • Vult het PID aan in functie van de elementen van het geactualiseerde V&G-plan, die voor de uitvoering van zijn latere werkzaamheden van Draagt bij de oplevering van de werken het geactualiseerde V&G-plan, het eventuele COD en het PID over aan de opdrachtgever

Taken van opdrachtgever

 • Toezien dat de veiligheidsco÷rdinator zijn taken volledig en adequaat uitvoert
 • Toezien dat de veiligheidsco÷rdinator betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden (uitwerking, wijzigingen, aanpassing tijdens het ontwerp)
 • Toezien dat de veiligheidsco÷rdinator alle info krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten en uitgenodigd wordt voor alle vergaderingen
 • Toezien dat alle tussenkomende partijen samenwerken en hun activiteiten co÷rdineren
 • Hij een geactualiseerd veiligheid- en gezondheidsplan, co÷rdinatiedagboek en postinterventiedossier krijgt op het einde van de opdracht van de veiligheidsco÷rdinator